V. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O POHÁR MIKROREGIONU SLUŠOVICKO

2018pr

Chcete příspěvek?

dar• Poskytování nadačních příspěvků se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a Statutem nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic. • O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě podání písemné žádosti. Vzor pro podání žádosti naleznete zde. • Žádostí o nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich potřebnosti a naléhavosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Dále může být zohledněna již poskytnutá podpora nadačního fondu v daném roce. • O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. • K žádosti je nutné doložit oficiální doklad o zřízení či působení žadatele (zřizovací listina, statut, stanovy, výpis z obchodního či jiného rejstříku aj.) a dále v případě požadavku zaslání příspěvku na bankovní účet kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele.